Program

                           YUNUSEMRE BELEDİYESİ

   III. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU

                                 19-21 EKİM 2017

                                        Program

                      Kültür Merkezi Lâle Salonu

                             MANİSA - TÜRKİYE

                                  

Türk şiir ve tefekkürünün önde gelen temsilcilerinden

Yunus Emre’nin hayatı, eserleri, tefekkür dünyası,

 eserlerinin dil-üslup özellikleri ve çağımız insanına

 mesajlarının yeni bilgiler ışığında değerlendirilmesi;

dil, düşünce, edebiyat ve inanç dünyamızdaki tesirlerinin

tespit edilmesi maksadıyla, Yunus Emre Belediyesi

tarafından üçüncüsü düzenlenen

 Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu’nu

şereflendirmenizi dilerim.

                                                             Dr. Mehmet ÇERÇİ

                                                    Yunusemre Belediye Başkanı

 

                              YUNUSEMRE BELEDİYESİ

           III. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU

    

ONURSAL BAŞKAN

Dr. Mehmet ÇERÇİ                                   Yunusemre Belediye Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ                             Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe İLKER                             Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN                                         Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL                       İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nejdet BİLGİ                  Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERSAL                İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kefayettin ÖZ                                                        Yunusemre Belediyesi

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali DUYMAZ                                               Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ali YAKICI                                                           Gazi Üniversitesi                              

 Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA         Rusya Bilimler Akademisi - Rusya

Prof.Dr.  Ayşe İLKER                               Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ                                                Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal KURNAZ                                                 Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Eva CSAKİ                          Peter Pazmany Katolik Üniversitesi

Prof. Dr. Fadıl HOCA                             Vizyon Üniversitesi- Makedonya

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN                                                Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati DEVELİ                                             İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Himmet KONUR                                   Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ   Saraybosna Üniversitesi- Bosna Hersek

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ                                  Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ                               Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Metin EKİCİ                                                         Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN                                  Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KARA                                              Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ömür CEYLAN                            İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU                              Hacettepe  Üniversitesi

Prof. Dr. Rıza FİLİZOK                                                        Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mehseti  İSMAYIL          Milli Bilimler Akademisi- Azerbaycan 

Doç. Dr. Mensur NUREDİN                 Vizyon Üniversitesi- Makedonya

Yrd. Doç.Dr. Mustafa TATÇI                                           Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç.Dr. Rabia UÇKUN                                               Ege Üniversitesi

Dr. Nevena GRAMATİKOVA       Liberal Entegrasyon Vakfı-Bulgaristan

                                                   

                                                 SEKRETERYA

                Arş. Gör. Mustafa TEMİZSU                 Orhan GÜZEL             

                          Selma ORUÇ           Şerife YENEN DAVİR

 

 

19 EKİM 2017   PERŞEMBE

10.00 – 12.20 Açılış

-Protokol Konuşmaları   10.00 - 10.20

-Açılış Konuşması           10.30 – 11.20

Ömer Tuğrul İNANÇER

-Açılış Konferansı          11.30 – 12.20

Prof. Dr. M. Nazif Mohib SHAHRANİ         İndiana Üniversitesi

Anadolu’da İslâm İnancının Yayılmasında Sûfî Şairlerin Rolü   

 

14.00 – 15.00       I. Oturum

                Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

TÜRK VE İSLÂM DÜNYASINDA YUNUS EMRE

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

ALTAYLARDAN ANADOLU’YA TÜRK TASARIM DÜNYASI

BAĞLAMINDA YUNUS EMRE

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

YUNUS EMRE’DE ŞEHİR KAVRAMI

Prof. Dr. Metin EKİCİ

BOSNAHERSEK’TE YUNUS EMRE

Prof. Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ

 

15.10 – 16.10        II. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

EŞİK KÜLTÜ VE TAPTUK’UN EŞİĞİNDEKİ YUNUS EMRE

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

YUNUS EMRE’DE NEFS MUHASEBESİ YAHUT ÖZELEŞTİRİ

Mustafa ÖZÇELİK

RİSALETÜ’N NUSHİYYE’DE BİLGELİK VE SONSUZLUĞA

SİMGESEL YOLCULUK

Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN

YUNUS EMRE’DE TANRI TASAVVURU

Derya Ersöz

Nükte Sevim Derdiçok

 

16.20 – 17.20        III. Oturum­

Oturum Başkanı Prof. Dr. Metin EKİCİ

“KİMSE BAĞINA GİRMEGİL”

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

KENDİ KALEMİNDEN ÂŞIK YÛNUS

Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ

ŞÂRİHLERİN DİLİNDEN ‘YUNUS EMRE’

Dr. Hülya CANPOLAT TAŞÇI

‘SEKİZ UÇMAĞ’A BİGÂNE KALAN DERVİŞ: YUNUS EMRE

Elif GÖRMEZ

 

20 EKİM 2017 CUMA ­

10.00 – 11.00         IV. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE KULLANILAN SIFATLARIN

YAPISI, KÖKENİ ve KULLANIM SIKLIKLARI

Prof. Dr. Turgut TOK

YÛNUS EMRE'NİN "ÇIKTIM ERİK DALINA ANDA YEDİM ÜZÜMÜ"

MISRAI İLE BAŞLAYAN ŞATHİYESİNİN NİYÂZÎ MISRÎ ŞERHİ'NDE

GEÇEN SIFAT-FİİL EKLERİ

Nurullah ARVAS

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDEKİ ALINTI KELİMELER

Yrd. Doç. Dr. Nevnihal BAYAR

AKTARMA KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YUNUS EMRE’NİN

“GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ” ŞİİRİNİ KAZAK TÜRKÇESİNE

AKTARMA DENEMESİ

Doç.  Dr. Kuanyshbek KENZHALİN  

Prof. Dr. Ayşe İLKER

 

11.10 – 12.25          V. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

YUNUS EMRE'DE HAYVANLAR VE BİTKİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr Mehmet TEMİZKAN-İlknur ÖZCAN

YUNUS EMRE DİVANI’NDA TABİAT UNSURLARININ KULLANIMI

Yrd.Doç.Dr Asu ERSOY

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ

AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr.Muzaffer ÇANDIR

21. YÜZYILDA YUNUS EMRE’Yİ ANLAMAK VE ONUN GİBİ

YENİ BİR DÜNYA KURMAK MÜMKÜN MÜ?

Gülten ABDULA- NAZARE

YUNUS EMRENİN KUMUK ŞİİRİNE ETKİSİ

Dr. Aynura GURBANOVA

 

14.00 – 15.00          VI. Oturum  

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali DUYMAZ

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDEKİ TASAVVUFÎ TERİMLERE ÖRNEKLER

Yrd. Doç. Dr. Fahrünnisa BİLECİK

OSMANLI DÖNEMİNDE BULGARİSTAN TOPRAKLARINDA TASAVVUF

GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN EDEBİYATIN DOLAŞIMI VE ETKİSİ

Dr. Nevena (Nevin) GRAMATİKOVA

TÜRK MANEVİYATINDA EVLİYA KERAMETLERİ VE YUNUS EMRE TİPİ
Zhanat AIMUKHAMBET   

Saulesh  AITUGANOVA

YUNUS EMRE VE TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU’NUN ORTAK YÖNLERİ

Tıllagözel HOCAHANOVA

 

 

 

20 EKİM 2017 CUMA

15.10 – 16.25         VII. Oturum

Oturum Başkanı  Prof. Dr. Ömür CEYLAN

EMİNE IŞINSU’NUN “BİR BEN VARDIR BENDEN İÇERİ” ve

İSKENDER PALA’NIN “OD” ADLI ROMANLARINDA

BİR ROMAN KİŞİSİ OLARAK YUNUS EMRE

Arş.Gör. Mustafa TEMİZSU

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE  MEVLÂNÂ ETKİSİ

Yrd.Doç.Dr.Vicdan ÖZDİNGİŞ

"AH NİCE BİR UYURSUN" ADLI ŞİİRE ONTOLOJİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE BAKIŞ

Yasemin ULUTÜRK

MAKEDONYA TÜRK ŞİİRİNDE YUNUS EMRE

Mürvet SEYDİNOSKA

YUNUS EMRE'NİN MAKEDONYA’DAKİ HALVETÎ - HAYATÎ TEKKELERİNDE

SÖYLENEN İLAHİLERİ

Eyüp SALİH

 

16.35 – 17.45         Değerlendirme Oturumu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Prof. Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ

Prof. Dr. Ayşe İLKER

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Prof. Dr. Ali DUYMAZ